Niţescu, Sub zodia proletcultismului. O carte cu domiciliu forţat (1979-1995). Dialectica puterii. Eseu politologic, Editura Humanitas, 1995

M. Nitescu, Sub zodia proletcultismului

M. Nitescu, Sub zodia proletcultismului