Knaap Giurgi Estera, Timisoara December 1989, Zwann Printmedia, Holand, 2017