Mihnea Berindei, Ariadna Combes, Anne Planche, Mineriada – 13-15 iunie 1990. Realitatea unei puteri neocomuniste, Ediţia a III-a, Editura Humanitas, Bucureşti, 2010

Mineriada

Mineriada